Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving en lidmaatschap

Bij inschrijving vragen wij u zich te legitimeren om de inschrijving correct te kunnen laten plaatsvinden. Uw persoonsgegevens die nodig zijn voor uw inschrijving, en de daarbij uit voortvloeiende onderlinge communicatie, worden door Response Boxing4All beheerd en niet aan derden verstrekt

Betaling Cursus, Seminar en/of lidmaatschap

 • Men neemt alleen deel aan een cursus, seminar en/of training als het gehele verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus, seminar en/of training is voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag voor de cursus, seminar en/of training wordt de toegang tot de cursus, seminar en/of training ontzegd totdat de achterstand is voldaan.
 • Betaling per bankoverschrijving dient te geschieden binnen een termijn van twee weken voor aanvang van de cursus, seminar en/of training, tenzij anders bepaald.
 • Een bankoverschrijving dient overgemaakt te worden op rekening van Hr. E.F. Effendi, Bank ING, nummer NL11 INGB 0757799906
 • Er vindt geen restitutie van gelden plaats.
 • Op jaarbasis bestaat een lidmaatschap van Boxing4All uit twaalf (12) maandelijkse betalingen van de contributie die volgens een lidmaatschap zijn verschuldigd.

Opzeggen lidmaatschap

 • Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren middels elektronische mailing.
 • Bij beëindiging van een lidmaatschap geld één maand opzegtermijn.
 • U bent contributie verschuldigd voor de maand van opzegging + de extra maand tot aan de vastgestelde einddatum van de opzegtermijn.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap kunt u blijven deelnemen aan de training(en) tot de vastgestelde einddatum van de opzegging.
 • Er vindt geen restitutie van contributiegelden plaats.

Trainingen

 • In de trainingsruimte draagt u zaalschoenen, evenals schone en correcte sportkleding.
 • Losse onderdelen (gewichten, medicijnballen, matten, kussens etc.) legt u na gebruik terug op de daarvoor bestemde plaats.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag u in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Tassen, jassen of andere kledingstukken laat u achter in de daarvoor bestemde kleedruimtes en neemt u niet mee naar de trainingsruimte.
 • Deelname aan een cursus, seminar en/of training gebeurt op eigen risico en is op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool waar wij (te gast) zijn.
 • De technieken die worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van uzelf of anderen. U mag nooit de technieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Veiligheid

 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, een negatieve attitude, treiteren, pesten, (seksuele) intimidatie, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Boxing4All is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of ongevallen in en om de sportaccommodatie.
 • Het handelen in strijd met de algemene voorwaarden, huisregels en/of de wet kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg  hebben zonder restitutie van zijn/haar contributie.
 • Bij handelen in strijd met de algemene voorwaarden, huisregels en/of de wet heeft dit uitsluiting van de cursus, seminar en/of training tot gevolg.
 • Het handelen in strijd met de wet heeft altijd tot gevolg dat er aangifte tegen u wordt gedaan.
 • In en om de locaties en accommodaties waarvan Boxing4All gebruik maakt zijn camerasystemen geïnstalleerd. Deze systemen maken registraties ten behoeve voor uw en onze veiligheid.

Aansprakelijkheid

 • Boxing4All is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Boxing4All is uitgegaan van door of namens opdrachtgever/deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Deelname aan een cursus, seminar en/of training gebeurt op eigen risico en is op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Media

Boxing4All houdt zich het recht voor om;

 • Voor, tijdens en na haar cursussen en/of seminars registraties in de vorm van geschrift, video en fotomateriaal te maken.
 • Boxing4All kan op geen enkele wijze verboden worden om; Voor, tijdens en na haar cursussen, seminars en/of trainingen registraties in de vorm van geschrift, video, geluid en fotomateriaal te maken.
 • Boxing4All heeft het recht om alle geregistreerde documentatie in het belang van Boxing4All in welke vorm dan ook te gebruiken.
 • Boxing4All kan het in overweging nemen om de geregistreerde documentatie van een individu niet te gebruiken, als hier uitdrukkelijk, gefundeerd en onderbouwd in een schriftelijk bezwaarschrift om verzocht wordt.
 • Een schriftelijk bezwaarschrift* dient binnen een termijn van twee weken te zijn ingediend.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.